Husregler

HUSREGLER • Velkommen til et trivelig opphold på Costa Blanca. For at alle parter skal være fornøyd, ber vi dere følge disse husreglene.

 

 • Ting som toalettpapir, vin, etc. som er i leiligheten når dere kommer må gjerne tas i bruk, men erstatt det før avreise.

 

 • Når markisen er sveivet ut skal det dreies en halv gang tilbake for å stramme duken ellers kan vinden ødelegge den. Sveiv den inn igjen når det ikke er sol på terrassen. Parasoller tas ned når de ikke er i bruk og på kvelden. 

 

 • Puter til hagemøbler skal tas inn hver kveld p.g.a. fuktighet.

 

 • Ta hensyn til naboer – du bor i en privatbolig, med mange fastboende rundt.

 

 • Aircondition stenges når man lufter boligen. Men det er lønnsomt at den ellers står på hele tiden da bruker den mindre strøm. Reguler heller grader i forhold til gradene ute , men med dører og vinduer igjen.

 

 • Vi har også bassengregler som vi ber dere følge, Om dere velger å benytte fellesbassenget. (se reglene på porten inn til bassenget)

 

 • Kjøleskap, oppvask, komfyr, kjeler, stekepanner, grill og generelt kjøkkenet skal være rengjort før avreise. Oppvasken må tørkes etter vask med håndkle da det er mye kalk i vannet og det blir flekker dersom man bare setter det til lufttørking. Viktig for neste som kommer til boligen at det er blankt og pent.

 

 • Sengetøy og håndklær (kun 1 sett pr. pers.) tas av sengene før avreise og legges i poser eller bare legg det på gulvet i nærheten av utgangen. 

          I leieperioden kan det brukes mer tøy, men må da være vasket, tørket og brettet pent i skap før avreise.
          Våte håndklær henges opp i nærheten av posene etc.

 

 • Hagemøblene ute skal rengjøres etter bruk før avreise.

 

 • Søppel tømmes.

 

 • Bortsett fra støvtørking, gulvvask og vask av bad ber vi dere forlate leiligheten i den stand dere fant den.

 

 • Meld fra om skader leietager påfører innbo etc. og de punkter som ikke er utført før avreise vil bli belastet av depositumet eller etter-faktureres hvis beløpet er større enn depositumet.

 

 

Selv med noen regler som vi setter pris på dere følger,  håper vi dere har hatt et kjempeflott opphold i denne boligen.

God tur hjem og velkommen tilbake.

 

HOUSERULES 

 • Welcome to a pleasant stay on the Costa Blanca. In order for all parties to be satisfied, please follow these house rules.
 • Things like toilet paper, wine, etc. that are in the apartment when you arrive may be used, but replace it before departure.
 • When the awning is worn out, turn it halfway back to tighten the cloth or the wind can destroy it. Swipe it in again when there is no sun on the terrace. Parasols are taken down when not in use and in the evening.
 • Cushions for garden furniture should be taken every night due to moisture.
 • Pay attention to neighbors - you live in a private residence, with many residents around.
 • Air conditioning to be closed when the house is being aired. But it's most economical that it's always on all the time as it uses less power. Also adjust degrees relative to the temperature outside and during the day you can turn down the temperature, but with doors and windows closed.
 • We also have pool rules that we ask you to follow. (see the rules on the gate into the pool)
 • Fridge, dishes, stove, pots, frying pan and in general kitchen must be cleaned before departure. The dishes must be wiped after washing with towel as there is a lot of lime in the water and it will stain if you only make it air dry. Important for the next tenants coming to the home that it is clean and shiny.
 • Bed linen and towels (only 1 set per person) to be removed from the beds before departure and put in bags or just place it on the floor near the exit.
  During the rental period, more laundry may be used, but must be washed, dried and folded nicely in the cabinets before departure. Wet towels to be hung up near the bags etc.
 • The garden furniture outside should be cleaned after use before departure.
 • Rubbish emptied.
 • In addition to dusting, floor washing and washing of bathrooms, we ask you to leave the apartment in the condition you found it.
  • Damage that the tenant imposes on accommodation etc. and the items are not repaired prior to departure will be deducted from the deposit or by invoice if the amount is greater than the deposit.
    
    
   Even with some rules that we appreciate you follow, we hope you have had a great stay in this home.
   Good trip home and welcome back.